บุคลากร

Vichai Piankasin

ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย เพียรกสิกรรม

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: vichai.pia@lru.ac.th

Website: https://www.physical.edu.lru.ac.th/th/vichai_pia

Surachai Chinpirasathien

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย ชินพีระเสถียร

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: surachai.chi@lru.ac.th

Website: https://www.physical.edu.lru.ac.th/th/surachai_chi

Warayot Laha

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรายศ หล้าหา

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วท.ม (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลันเกษตรศาสตร์ ศษ.บ (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

Methodology of PE teaching, Innovation in PE and sports, Sports coaching

E-mail: warayot.lah@lru.ac.th

Website: https://www.physical.edu.lru.ac.th/th/warayot_lah

Kornphusit Kaewmak

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์ กรภูศิษฐ์ แก้วมาก

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ค.ม.(วิจัยวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กศ.บ.(เอกสุขศึกษา โทพลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สาขาที่ถนัด:

Sport sciences, Health education, physical education, Research measurement and evaluation

E-mail: kpskaewmak@lru.ac.th

Website: https://www.physical.edu.lru.ac.th/th/kornphusit_kae

Manasvi Buransri

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสวี บุราณศรี

วุฒิการศึกษา:

ศษ.บ พลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศษ.ม พลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด: Physical Education 

E-mail: manasvi.bur@lru.ac.th

Website: https://www.physical.edu.lru.ac.th/th/manasvi_bur

Ravipas Suwannaphat

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิภาส สุวรรณพัฒน์

วุฒิการศึกษา:

ศศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คบ.(พลศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สาขาที่ถนัด:

โรงยิมพลศึกษา

E-mail: ravipas.suw@lru.ac.th

Website: https://www.physical.edu.lru.ac.th/th/ravipas_suw

SUPAKORN KOMASATHID

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์ ศุภกร โกมาสถิตย์

วุฒิการศึกษา: 

คม. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คบ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สาขาที่ถนัด:

E-mail:supakorn.kom@lru.ac.th

Website: https://www.physical.edu.lru.ac.th/th/supakorn_kom

Sunisa Sothonwat

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิสา โสทรวัตร์

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: sunisa.sot@lru.ac.th

Website: https://www.physical.edu.lru.ac.th/th/sunisa_sot

JATURONG SAWANGWONG

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

ดร.จตุรงค์ สว่างวงศ์

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

สาขาที่ถนัด: Physical Education

E-mail: jaturong.saw@lru.ac.th

Website: https://www.physical.edu.lru.ac.th/th/jaturong_saw

Kavin Boonprakhon

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวิน บุญประโคน

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี เอกพลศึกษา วท.บ (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) คณะพลศึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทีวิโรฒ ปริญญาโท เอกพลศึกษา กศ.ม (การศึกษามหาบัณฑิต) คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาที่ถนัด:ศิลปะการป้องกันตัว ยูโด ฟุตบอล ฟุตซอล

E-mail: kavin.boo@lru.ac.th

Website: https://www.physical.edu.lru.ac.th/th/kavin_boo

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH