JATURONG SAWANGWONG

ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษา
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand

ดร.จตุรงค์ สว่างวงศ์

ฒิการศึกษา:

ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

สาขาที่ถนัด: Physical Education

E-mail: jaturong.saw@lru.ac.th

Website: https://www.physical.edu.lru.ac.th/th/jaturong_saw

ผลงานวิชาการ

จตุรงค์ สว่างวงศ์ (2551). ปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24. วิทยานิพนธ์ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จตุรงค์ สว่างวงศ์, วิชัย เพียรกสิกรรม, มนัสวี บุราณศรี, กวิน บุญประโคน, รวิภาส สุวรรณพัฒน์.(๒๕๕๙). การศึกษาความเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีต่อสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ. ในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑, หน้า ๑,๐๑๓ – ๑,๐๒๑. ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. กาฬสินธุ์: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จตุรงค์ สว่างวงศ์ (2560). จิตวิทยาการกีฬา : สมรรถภาพทางจิตใจ และแรงจูงใจในการ
ออกกำลังกาย. วารสารรามคำแหง ฉบับศึกษาศาสตร์ 1 (2): 87-97

จตุรงค์ สว่างวงศ์, มนัสวี บุราณศรี (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. วารสาร
นาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 13 (2)

จตุรงค์ สว่างวงศ์ (2564). ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางกายที่มีต่อความรับผิดชอบตนเองและ
สังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
13 (3)

รายวิชาที่สอน

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ, เวชศาสตร์การกีฬา, โภชนาศาสตร์การกีฬา, พื้นฐานและหลักการพลศึกษา, เซปักตะกร้อ, ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ขั้นความรู้เบื้องต้น, หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา, การวิจัยทางพลศึกษา 1, ตะกร้อ, การวิจัยทางพลศึกษา 2, การวัดผลและประเมินผลพลศึกษา, วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการกีฬา, เทเบิลเทนนิส, การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล, หลักการฝึกทางกีฬา, วอลเลย์บอล, การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาตะกร้อ, หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา, การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

ผลงานวิจัย

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH