Manasvi Buransri

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษา
Loei Rajabhat University
234 ม.11 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสวี บุราณศรี

วุฒิการศึกษา:

ศษ.บ พลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศษ.ม พลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด: Physical Education 

E-mail: manasvi.bur@lru.ac.th

Website: https://www.physical.edu.lru.ac.th/th/manasvi_bur

ผลงานวิชาการ

รายวิชาที่สอน

การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
จิตวิทยาการกีฬา
ฟุตซอล

ผลงานวิจัย

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH